Een goede service en garantie

De opdrachtnemer/leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde en eventueel gemonteerde zaken bij normaal gebruik en onderhoud voor een termijn van 6 jaar, te rekenen vanaf de dag dat de trappen zijn geplaatst.

Wat valt er niet binnen de garantie?

  • Gevolgschade, kleine technische en esthetische onvolkomenheden in het materiaal, de constructie (waaronder knirpen en kraken veroorzaakt door krimp en de afwerking, welke geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid), kleur- en structuurverschillen in het hout, alsmede verkleuring van het hout.
  • Beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen.
  • Vormveranderingen in en gebreken aan het materiaal als gevolg van bovenmatige vochtopname of uitdroging tijdens en/of na het bouwproces.
  • Gebreken of beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege de opdrachtnemer/leverancier aan het geleverde zijn uitgevoerd.

Wat omvat de garantie?

De garantie omvat, ter keuze van de opdrachtnemer/leverancier, uitsluitend de vervanging of het herstel van hetgeen door de opdrachtgever/afnemer als ondeugdelijk wordt aangetoond, met dien verstande dat deze werkzaamheden voor rekening van de opdrachtnemer/leverancier komen tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief BTW) voor het desbetreffende deel van de levering.

Wanneer kan u gebruik maken van de garantie?

Gebreken terzake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen schriftelijk aan de opdrachtnemer/leverancier te worden gemeld en zullen op eerste aanzegging van de opdrachtgever/afnemer en diens rechtsopvolgers zo spoedig mogelijk door opdrachtnemer/leverancier worden hersteld.

Wanneer vervalt de garantie?

De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten. Indien de opdrachtgever/afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer/leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer/leverancier met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie gehouden.